Norske Filmklippere

En interesseorganisasjon for profesjonelle yrkesaktive filmklippere som arbeider i Norge.

Om NFK

Vedtekter for foreningen N:F:K Norske Filmklippere

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er N:F:K – Norske Filmklippere, og ble stiftet mars, 2002.

§ 2 Formål
N:F:K er en uavhengig samling av profesjonelle, yrkesaktive filmklippere som bor og arbeider i Norge. N:F:K skal være en interesseforening som arbeider for å:

 1. Samle filmklipperne i et fritt, nysgjerrig og utviklende fagmiljø.
 2. Bidra til økt forståelse for og anseelse av klippefaget i film/TV bransjen og hos folk flest.
 3. Fremme filmklippernes interesser gjennom Norsk Filmforbund i fagforeningsspørsmål.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemskap
De som kan søke medlemskap er aktive filmklippere som kan vise til enten:

 1. Tre års sammenhengende arbeidserfaring eller mer, med klipping av dramatiske produksjoner og/eller frittstående dokumentarer.
 2. eller klippet 2 spillefilmer eller 6 frittstående kortfilmer.
 3. eller være uteksaminert fra filmklippelinjen på Den norske filmskolen på Lillehammer eller tilsvarende utdannelse.

Skoleproduksjoner gjelder ikke. I tillegg må alle søkere kunne vise til en anbefaling fra et allerede fullverdig medlem av N:F:K. Fullverdige medlemmer kan bare gi en anbefaling pr år og overleveres styret av det fullverdig medlemmet.

Elever på filmklippelinjer på filmskoler med minst 3 års varighet kan få studentmedlemskap som skissert i § 5.
N:F:K tilbyr fullt medlemskap, støttemedlemskap og studentmedlemskap. Medlemskap må godkjennes av styret med minst 2/3 flertall. Medlemsmøtet innvoterer nye medlemmer og kan ekskludere medlemmer som motarbeider eller bryter med foreningens målsetting eller taushetsløfte.

§ 5 Medlemmenes rettigheter og plikter

Fullt medlemskap
Fullt medlemskap i N:F:K gir rett til å bruke initialene NFK etter sitt navn i forbindelse med kreditering og markedsføring.
Fullt medlemskap gir stemmerett og krever aktiv deltagelse og engasjement som styrker foreningen gjennom oppmøte på årsmøter og arrangementer i regi av N:F:K.

Støttemedlemskap
Støttemedlemskap i N:F:K gir ikke rett til å bruke initialene NFK etter sitt navn i forbindelse med krediteringer og markedsføring.
Støttemedlemmer har stemmerett ved års- og medlemsmøter.

Studentmedlemskap
Studentmedlemskap i N:F:K gir ikke rett til å bruke initialene NFK etter sitt navn i forbindelse med krediteringer og markedsføring.
Studentmedlemmer har ikke stemmerett og behøver ikke anbefaling fra et fullverdig medlem.
Ved uteksaminering må det søkes på nytt om medlemskap i N:F:K.

Æresmedlemmer fremmes til og oppnevnes av styret.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet
Alle fullverdige medlemmer og støttemedlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 7 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av N:F:K. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt og søkeren må da igjennom en ny søknads-prosess.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet, som skal holdes hvert år i februar måned, er N:F:Ks høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet innkalles av styret med 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Ved stemmegivning under årsmøtet, vil blanke stemmer anses som ikke avgitt. Foreslåtte kandidater til styret, velges inn ved 2/3 stemmer eller mer.

Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

1. Behandle N:F:Ks årsmelding
2. Behandle N:F:Ks regnskap
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta N:F:Ks budsjett
6. Velge tillitsvalgte til styret:
7. a) Styreleder og nestleder
8. b) 2 styremedlemmer og 2 vara-styremedlemmer
9. c) Kasserer

Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 10 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes etter behov.

§ 10 Styret
Foreningen ledes av et styre på 1 styreleder, 1 nestleder, 2 styremedlemmer og 1 kasserer. Det velges opp til 2 vara-styremedlemmer. Styret sitter i ett kalender-år. Tidligere styremedlemmer kan bli gjenvalgt etter utgått periode. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Styresammensetning
Styret skal bestå av fullverdige medlemmer med varierende utdanningsbakgrunn og/ eller miljøer, og ha en jevnt fordeling mellom ferske og erfarne filmklippere. Styret skal bestå av kvinner og menn.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer, for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Delegere arbeidsoppgaver.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med N:F:Ks økonomi, i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere N:F:K utad.
5. Styremedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 11 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning (§ 12 kan ikke endres)
Oppløsning av N:F:K kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av N:F:K. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 11.

N:F:K, februar 2015

Medlemmer

Trykk på navn for IMDB-profil eller bilde for CV (PDF)

Støttemedlemmer

Andressen, Anne
Kirkeveien 100b
0361 Oslo
Tlf. 95932539
Tlf. 22605881
anne.andressen@nrk.no
Hesselberg, Sophie
Gamle Hovsetervei 14
0768 Oslo
Tlf. 92835491
Tlf. 22499311
sophie.hesselberg@gmail.com
Hærra, Svend Even
Dalsveien 56
0775 Oslo
Tlf. 41441894
svendeven@gmail.com
Otnes, Jacob Risdal
Østerdalsgata 6A
0658 Oslo
Tlf. 90920091
jacob@jumpcut.no
Toreg, Jan
Skoklefald Terr. 32
1450 Nesodden
Tlf. 90121192
Tlf. 66961021
jatoreg@frisurf.no

Æresmedlemmer

Arbeid

Utvalgt arbeid fra medlemmer i NFK. Trykk på forstørrelsesglassene for å spille av trailer.

 • Kampen om tungtvannet (2015)

  Kampen om tungtvannet (2015)

  Trailere, TV-Serie

  Regi Per-Olav Sørensen
  Klipp Perry Eriksen, Silje Nordseth, Martin Stoltz

  Premieredato 4. January 2015
  Produsert av Filmkameratene AS

  details preview
 • Frikjent (2015)

  Frikjent (2015)

  Trailere, TV-Serie

  Regi Rune Denstad Langlo, Geir Henning Hopland
  Klipp Anders Bergland, Silje Nordseth, Zaklina Stojcevska, Erik Thv. Aster, Christopher Gibb, Jon Endre Mørk, Eli Nilsen

  Premieredato 2015
  Produsert av Miso Film Norge

  details preview
 • Skam (2015)

  Skam (2015)

  Trailere, TV-Serie

  Regi Julie Andem
  Klipp Ida Vennerød Kolstø

  Premieredato 2015
  Produsert av NRK

  details preview
 • Unge lovende (2015)

  Unge lovende (2015)

  Trailere, TV-Serie

  Regi Eirik Svensson, Bård Fjulsrud
  Klipp Trude Lirhus, Thomas Grotmol, Karsten Meinich

  Premieredato 14. November 2015
  Produsert av Monster Scripted AS

  details preview
 • Det Tredje Øyet (2013)

  Det Tredje Øyet (2013)

  Trailere, TV-Serie

  Regi Gunnar Vikene, Trygve A. Diesen
  Klipp Morten Rørvig, Simen Gengenbach, Jon Endre Mørk

  Premieredato 8. September 2013
  Produsert av Rubicon TV AS

  details preview
 • Dag 4 (2010)

  Dag 4 (2010)

  Trailere, TV-Serie

  Regi Øystein Karlsen, Tuva Novotny
  Klipper Simen Gengenbach

  Premieredato 30 September 2010
  Produsert av Kamerakameratene m.fl.

  details preview
 • Pøbler (2015)

  Pøbler (2015)

  Dokumentarfilm, Trailere

  Regi Kari Anne Moe
  Klipper Robert Stengård

  Premieredato 21 August 2015
  Produsert av Fuglene AS

  details preview
 • Dirk Ohm (2015)

  Dirk Ohm (2015)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Bobbie Peers
  Klipper Jon Endre Mørk

  Premieredato 27 March 2015
  Produsert av MERFilm

  details preview
 • Flink pike (2014)

  Flink pike (2014)

  Dokumentarfilm, Trailere

  Regi Solveig Melkeraaen
  Klippere Christoffer Heie,
  Ida Kolstø,
  Solveig Melkeraaen,
  Lars Joakim Ringom,
  Robert Stengård

  Premieredato 10 October 2014
  Produsert av Medieoperatørene

  details preview
 • Beatles (2014)

  Beatles (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Peter Flinth
  Klipper Vidar Flataukan

  Premieredato 29 August 2014
  Produsert av Storm Rosenberg AS

  details preview
 • Børning (2014)

  Børning (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Halvar Bræin
  Klipper Per-Erik Eriksen

  Premieredato 13 August 2014
  Produsert av Filmkameratene AS

  details preview
 • Kaptein Sabeltann & skatten i Lama Rama (2014)

  Kaptein Sabeltann & skatten i Lama Rama (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi John Andreas Andersen, Lisa Marie Gamlem
  Klipp Jens Christian Fodstad

  Premieredato 26 September 2014
  Produsert av Storm Films

  details preview
 • Skumringslandet (2014)

  Skumringslandet (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Paul Magnus Lundø
  Klippere Zaklina Stojcevska
  og Magne Østby

  Premieredato 10 October 2014
  Produsert av Motlys, Vidvinkel Film

  details preview
 • Her er Harold (2014)

  Her er Harold (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Gunnar Vikene
  Klipper Frida Eggum Michalsen

  Premieredato 31 October 2014
  Produsert av MERfilm

  details preview
 • Kampen for tilværelsen (2014)

  Kampen for tilværelsen (2014)

  Trailere, TV-Serie

  Regi
  Klippere Finn Krogvik, Charlotte Kahn

  Premieredato 14 September 2014
  Produsert av NRK Drama

  details preview
 • Mot Naturen (2014)

  Mot Naturen (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Ole Giæver
  Klipp Ole Giæver & Frida Eggum Michaelsen

  Premieredato 19 September 2014
  Produsert av MerFilm AS

  details
 • Brev til Kongen (2014)

  Brev til Kongen (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Hisham Zaman
  Klippere Sverrir Kristjánsson, Inge-Lise Langfeldt, Arild Tryggestad

  Premieredato 17 January 2014
  Produsert av Film Farms

  details preview
 • Doktor Proktors prompepulver (2014)

  Doktor Proktors prompepulver (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Arild Fröhlich
  Klipper Christoffer Heie

  Premieredato 14 mars 2014
  Produsert av Nordisk Film Produksjon

  details preview
 • Kule kidz gråter ikke (2014)

  Kule kidz gråter ikke (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Katarina Launing
  Klipper Vidar Flataukan

  Premieredato 10 Januar 2014
  Produsert av Cinenord

  details preview
 • Født i feil kropp (2014)

  Født i feil kropp (2014)

  Trailere, TV dokumentar

  Regi Petter Vennerød
  Klippere Martha Sæverud & Silje Rekk

  Premieredato 18 august 2014
  Produsert av TV2

  details preview
 • Natt til 17. (2014)

  Natt til 17. (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Eirik Svenson
  Klipper Karsten Meinich

  Premieredato 4 April 2014
  Produsert av Maipo Film

  details preview
 • Kraftidioten (2014)

  Kraftidioten (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Hans Petter Moland
  Klipper Jens Christian Fodstad

  Premieredato 21 Februar 2014
  Produsert av Paradox Produksjoner AS

  details preview
 • De tøffeste gutta (2013)

  De tøffeste gutta (2013)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Christian Lo
  Klipper Arild Tryggestad

  Premieredato 6. september 2013
  Produsert av Filmbin AS

  details preview
 • Optimistene (2013)

  Optimistene (2013)

  Dokumentarfilm, Trailere

  Regi Gunhild Westhagen Magnor
  Hovedklipper Robert Stengård

  Premieredato 27. september 2013
  Produsert av Skofteland film AS

  details preview
 • Flimmer (2012)

  Flimmer (2012)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Patrik Eklund
  Klipper Stefan Sundlöf

  Premieredato 21. September 2012
  Produsert av Bob Film Sweden

  details preview
 • Blind (2014)

  Blind (2014)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Eskil Vogt
  Klipper Jens Christian Fodstad

  Premieredato 28 Februar 2014
  Produsert av Motlys AS

  details preview
 • Kyss meg for faen i helvete (2013)

  Kyss meg for faen i helvete (2013)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Stian Kristiansen
  Klipper Vidar Flataukan

  Premieredato 23. August 2013
  Produsert av Motlys AS

  details preview
 • The Exorcist in the 21st Century (2012)

  The Exorcist in the 21st Century (2012)

  Dokumentarfilm, Trailere

  Regi Fredrik Horn Akselsen
  Klipper Anders Teigen

  Premieredato 11. November 2012
  Produsert av Gammaglimt

  details preview
 • Mer eller mindre mann (2012)

  Mer eller mindre mann (2012)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Martin Lund
  Klipper Lars Apneseth

  Premieredato 14. September 2012
  Produsert av Ape&Bjørn

  details preview
 • De andre (2012)

  De andre (2012)

  Dokumentarfilm, Trailere

  Regi Margreth Olin
  Klipper Helge Billing

  Premieredato 26. Oktober 2012
  Produsert av Speranza Films A/S

  details preview
 • Fjellet (2011)

  Fjellet (2011)

  Novellefilm, Trailere

  Regi Ole Giæver
  Klipper Astrid Skumsrud Johansen & Wibecke Rønseth

  Premieredato 2011
  Produsert av 4 1/2 Film

  details preview
 • Når boblene brister (2012)

  Når boblene brister (2012)

  Dokumentarfilm, Trailere

  Regi Hans Petter Moland
  Klipper Torkel Gjørv

  Premieredato 23. Mars 2012
  Produsert av Eyeworks Dinamo

  details preview
 • Babycall (2011)

  Babycall (2011)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Pål Sletaune
  Klipper Jon Endre Mørk

  Premieredato 7. Oktober 2011
  Produsert av 4 1/2 Film

  details preview
 • DAG 3 (2010)

  DAG 3 (2010)

  Trailere, TV-Serie

  Regi Øystein Karlsen & Tuva Novotny
  Klipper Simen Gengenbach

  Premieredato 1. Oktober 2010
  Produsert av Kamerakameratene

  details preview
 • Kon-Tiki (2012)

  Kon-Tiki (2012)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Joachim Rønning & Espen Sandberg
  Klipp Per-Erik Eriksen & Martin Stoltz

  Premieredato 24. August 2012
  Produsert av Nordisk Film

  details preview
 • 90 minutter (2012)

  90 minutter (2012)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Eva Sørhaug
  Klipper Vidar Flataukan

  Premieredato 2. September 2012
  Produsert av 4 1/2 Fiksjon

  details preview
 • Som du ser meg (2012)

  Som du ser meg (2012)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Dag Johan Haugerud
  Klipp Jens Christian Fodstad

  Premieredato 14. September 2012
  Produsert av Motlys AS

  details preview
 • Victoria (2013)

  Victoria (2013)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Torun Lian
  Klipp Perry Eriksen & Frida Eggum Michaelsen

  Premieredato 1. Mars 2013
  Produsert av Filmkameratene AS

  details preview
 • Jag etter vind (2013)

  Jag etter vind (2013)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Rune Denstad Langlo
  Klipper Vidar Flataukan

  Premieredato 15. Mars 2013
  Produsert av Motlys AS

  details preview
 • Detektiv Downs (2013)

  Detektiv Downs (2013)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Bård Breien
  Klipper Zaklina Stojcevska

  Premieredato 2. August 2013
  Produsert av Friland Produksjon AS

  details preview
 • Pioneer (2013)

  Pioneer (2013)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Erik Skjoldbjærg
  Klipper Frida Eggum Michaelsen

  Premieredato 30. August 2013
  Produsert av Friland Produksjon AS

  details preview
 • En Som Deg (2013)

  En Som Deg (2013)

  Spillefilm, Trailere

  Regi Eirik Svenson
  Klipper Karsten Meinich

  Premieredato 1. Februar 2013
  Produsert av 41/2 Fiksjon

  details preview
 • Halvbroren (2013)

  Halvbroren (2013)

  Trailere, TV-Serie

  Regi Per-Olav Sørensen
  Klippere Wibecke Rønseth, Sully Reed, Mirja Melberg, Anders Bergland, Christopher Gibb

  Premieredato 6. Januar 2013
  Produsert av NRK

  details preview
 • Berlinerpoplene (2007)

  Berlinerpoplene (2007)

  Trailere, TV-Serie

  Regi Anders T. Andersen & Sirin Eide
  Klipper Finn Krogvig

  Premieredato 8. September 2007
  Produsert av NRK

  details preview
 • Madcon feat. Son Of Light «Sire som det er» (2012)

  Madcon feat. Son Of Light «Sire som det er» (2012)

  Musikkvideo, Trailere

  Regi Nima Taheri
  Klipper Sully Reed

  Premieredato 30. oktober 2012
  Produsert av Niim the Dream Productions

  details preview
 • Heftig og Begeistret (2002)

  Heftig og Begeistret (2002)

  Dokumentarfilm, Trailere

  Regi Knut Erik Jensen
  Klipp Inge-Lise Langfeldt

  Premieredato 5. April 2002
  Produsert av Barentsfilm AS

  details preview
 • Engelen (2009)

  Engelen (2009)

  Spillefilm, Trailere

  Regi & Manus Margreth Olin
  Klipper Helge Billing

  Premieredato 2 Oktober 2009
  Produsert av Speranza Films AS

  details preview
 • Koselig Med Peis (2011)

  Koselig Med Peis (2011)

  Trailere, TV-Serie

  Ep. 1.1-3 Regi & Manus Thomas Torjussen
  Ep. 1.1-3 Klipp Jens Christian Fodstad

  Premieredato 2011
  Produsert av Tordenfilm AS

  details preview
 • Trolljegeren (2010)

  Trolljegeren (2010)

  Spillefilm, Trailere

  Regi & Manus André Øvredal
  Klipp Per-Erik Eriksen

  Premieredato 29. Oktober 2010
  Produsert av Filmkameratene AS

  details preview
 • Kommandør Treholt & Ninjatroppen (2010)

  Kommandør Treholt & Ninjatroppen (2010)

  Spillefilm, Trailere

  Regi & Manus Thomas C. Malling
  Klipper Simen Gengenbach

  Premieredato 13. August 2010
  Produsert av Tordenfilm

  details preview
 • Til Ungdommen (2012)

  Til Ungdommen (2012)

  Dokumentarfilm, Trailere

  Regi & Manus Kari Anne Moe
  Klipper Svein Olav Sandem
  Klipper Robert Stengård

  Premieredato 31. august 2012
  Produsert av Sant & Usant

  details preview
 • Uskyld (2012)

  Uskyld (2012)

  Spillefilm, Trailere

  Regi & Manus Sara Johnsen
  Klipper Zaklina Stojcevska

  Premieredato 2. november 2012
  Produsert av 4 1/2 Fiksjon

  details preview

Bli medlem

De som kan søke medlemskap er aktive filmklippere som kan vise til:

 1. Tre års sammenhengende arbeidserfaring eller mer, med klipping av dramatiske produksjoner og/eller frittstående dokumentarer.
 2. eller klippet 2 spillefilmer eller 6 frittstående kortfilmer.
 3. eller være uteksaminert fra filmklippelinjen på Den norske filmskolen på Lillehammer eller tilsvarende utdannelse.

Skoleproduksjoner gjelder ikke. I tillegg må alle søkere kunne vise til en anbefaling fra et fullverdig medlem av N:F:K. Fullverdige medlemmer kan bare gi en anbefaling pr. år og overleveres styret av det fullverdig medlemmet. N:F:K tilbyr fullverdig medlemskap og støttemedlemskap. Elever på filmklippelinjer på filmskoler med minst 3 års varighet kan få studentmedlemskap.

For at søknaden skal være gyldig må du fylle ut dette skjemaet. Legg ved din CV. En anbefaling må være på plass før søknaden kan vurderes og behandles på nærmeste styremøte. Søknad eller spørsmål sendes til styret (at) filmklippere.com